تحلیل معرفت شناختی اینترنت به مثابه تربیت ریزوماتیک و دلالت های آن در تعلیم و تربیت
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسة امام خمینی
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمد قاسم رجایی