اصول حاکم بر توسعه رشته های علوم انسانی در نهادهای حوزوی بنیاد با نگرشی به منابع دینی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : علی ارجمند عین الدین