نقش اعتقاد به عدل الهی بر کارآمدی نظام تربیتی
39 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسة امام خمینی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سید مرتضی هنرمند