حکومت جهانی واحد؛ رویارویی جهان بینی سکولار با جهان بینی الهی
44 بازدید
محل نشر: مشرق موعود » تابستان 1388 - شماره 10 (22 صفحه - از 63 تا 84)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقالة پیش رو، با نگاهی به مفهوم حکومت جهانی واحد، به نقد و بررسی چنین حکومتی از دو منظر کاملا متمایز سکولار و الهی می‌پردازد. اردوگاه غرب در اندیشة سیاسی خود بر ساختار و محتوای لیبرال ـ دموکراسی پای می‌فشارد، در حالی که مکتب اسلام در به تصویر کشاندن حاکمیت جهانی، به نظریة عدالت جهانی در پرتو حکومت جهان‌گستر مهدوی می‌اندیشد. روی‌کرد این نوشتار، تحلیلی ـ انتقادی است تا با حفظ جنبة پویایی بحث، عرصه را برای مباحث جامع‌تر و دقیق‌تر بگستراند و زمینة بهتری را برای طرح موضوع نظام جهانی واحد در مراکز علمی و فرهنگی و در سطح داخلی و بین‌المللی، فراهم سازد. واژگان کلیدی: مهدویت، حکومت جهانی واحد، جهان‌بینی سکولار، جهان‌بینی الهی، حاکمیت جهانی، حکومت جهانی مهدوی، لیبرالیسم، تربیت مهدوی