تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1377 
فلسفه/فلسفه تعلیم و تربیت 
مک گیل مونترال کانادا 
 
لیسانس 
1364 
معارف اسلامی و علوم انسانی 
موسسه در راه حق – قم- دوره عمومی معارف اسلامی 
0.00 
فوق لیسانس 
1374 
فلسفه و تاریخ اسلامی 
دانشگاه مک گیل، مونترال کانادا 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00