سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
عضو هیأت علمی (دانشیار) 
1378/07/01 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کتابخانة تخصصی بنیاد فرهنگی باقر العلوم (ع) 
مدیر  
1370/01/01 
1372/01/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
معاون تربیتی ـ فرهنگی  
1378/02/01 
1385/02/30 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
معاون اطلاع رسانی و امور بین الملل 
1385/05/31 
1390/06/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدیر مسئول ماهنامة معرفت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر پژوهش های فرهنگی 
مدیر مسئول فصل نامة فرهنگ پویا  
1382/03/31 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
دبیر شورای نشریات 
1383/07/30 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو شورای علمی گروه علوم تربیتی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو کمیتة دکتری گروه علوم تربیتی 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
نمایندة ریاست محترم در شورای مرکزی انجمن فارغ التحصیلان مؤسس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 
مدیر انتشارات 
1385/05/31 
1390/03/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
مدیر گروه علوم تربیتی 
1390/03/31 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) 
معاون فناوری اطلاعات 
1390/06/31 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1378/07/01 
 
اخلاق و فلسفه اخلاق 
تدریس 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
معارف قرآن 
تدریس 
طرح ولایت، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
1379/07/30 
1387/07/30 
غرب شناسی: فرهنگ و تمدن غرب 
تدریس 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
بهداشت روانی 
تدریس 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
روان شناسی شخصیت 
تدریس 
مرکز تخصصی قضا حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
روان شناسی اجتماعی 
تدریس 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
روان شناسی رشد 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ حوزة علمیه قم 
مدرس 
 
 
اصول و فنون مشاوره 
تدریس 
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
اصول ارتباطات 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
نظریه های تربیتی دانشمندان 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
آراء و مکاتب تربیتی متفکران 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
تربیت دینی از نگاه قرآن و سنت 
تدریس 
مرکز مدیریت حوزة علمیة خواهران 
مدرس 
1388/01/01 
 
روان­شناسی دختران 
تدریس 
قم: مجتمع توحید 
مدرس 
 
 
بحران بلوغ 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفة ارزش­ها 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
روان­شناسی ارزش­ها 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
تعلیم و تربیت ارزش­ها در قرآن 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی